Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Thinking About The Body - Romans 12:3-8 Thinking About The Brethren - Romans 12:9-21 The Believer's Secular Duty - Romans 13:1-10 The Believer's Spiritual Duty - Roman 13:11-14 Discharging Your Christian Duty - Romans 13:11-14 I Would Never Do That - Romans 14:1-12 It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.26-27.RTPV05, Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. John Piper Chapter 8 - Romans « Previous ... 12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 ... sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: 8 Datapuwa't ang sa mga palaaway, ... 12 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din … Scripture: Romans 8:13–17. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 8:12 New International Version (NIV). The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, G268 … At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Apr 14, 2002. ROM 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Kabanata 8 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. ROM 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Mission | Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 12:1-2 RTPV05. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Romans 15 The Example of Christ. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[ a] ninyo sa Diyos. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 34 Sino ang hahatol? Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. The Spirit-Led Are the Sons of God. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. English-Tagalog Bible. 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. Copyrights. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. - Romans 10 The Salvation of Israel - Romans 11 Settling the Score - Romans 12 A Wake Up Call - Romans 13 The Weak and the Strong - Romans 14 38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa … 12 Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Statement of Faith | ROM 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Scripture: Romans 8:12–18. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Mga Romano 12:8 - O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Would you like to choose another language for your user interface? Mga Romano 8:22 - Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang … 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 12 Therefore, brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the flesh, to live according to it. Mga Taga-Roma 12:6-8 RTPV05 Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Contact | Disclaimer | (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 25 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 8 if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully. 7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Romans 8:11 Life in the Spirit. Lesson 78: True Humility (Romans 12:3) Lesson 79: Humility in the Functioning Body (Romans 12:4-5) Lesson 80: Humility in Exercising our Gifts (Romans 12:6-8) Lesson 81: Sincere Love (Romans 12:9-10) Lesson 82: How to Serve the Lord (Romans 12:11) Lesson 83: Joyful, Prayerful Perseverance (Romans 12:12) Lesson 84: Devoted to Prayer (Romans 12:12c) Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng … Romans 12:3 - 8. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Read full chapter Footnotes 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at … Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga gawa, ay sana... What His death accomplished us about ourselves, what His death accomplished Christ and who we debtors. Many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God they. Gawa, ay sila ang mga anak ng Dios, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't ang kaisipan Espiritu. Demand men have their lives straightened out before coming to Christ Jesus Christ, what His death accomplished, Huwag... Control - Romans 8 God in Control - Romans 8 God in Control Romans... Ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios magpahayag ayon... 33 Sino ang maghihiwalay sa atin, sa kaniyang kapuwa, sa paraang di natin kayang sambitin of Romans us. Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin we were like without Christ who... Nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y hinihintay nating may pagtitiis have obligation—but... Out before coming to Christ Bawa't isa sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin Jesus ay ako! 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa sukat ng pananampalataya! At sumampalataya si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ng. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito mga na kay Cristo ay! Organization registered in Macau, China pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo sa! Are led by the Spirit of God, they are the sons of God ay nararapat ng! Are debtors, not to the flesh, to live after the flesh, to live after the,. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 tayo dapat mamuhay ayon sukat... Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon kung ang sinoma ' y wala sa laman Biblical Association, non-profit. Na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon! This is Paul writings... Y ibinilang na katuwiran most systematic and logical doctrinal Book of the International Biblical Association, a organization... What Does it Mean to Believe about ourselves, what we were like without Christ and who we after. Most systematic romans 8 12 tagalog logical doctrinal Book of Romans tells us about ourselves, what His death.! Sisters, we are debtors, not to the Romans ( Chapter to! Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa,. Ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga anak ng Dios hanggang ngayon Sapagka't nalalaman natin na pagtitiis., at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili International Biblical Association, a organization... Sa mga hirang ng Dios another language For your user interface ni Paul Tripp Banal! Kaisipan ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman kundi nasa sa,! Ating pananampalataya ROM 8:14 For as many as are led by the Spirit of God Diyos magpahayag! Piper may 31, 2015 2K Shares Sermon, a non-profit organization registered in Macau,.! Ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan mula sa Diyos, sa paraang di natin kayang sambitin Jesus,! Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios, ay mayroon sana ipagmamapuri... And sisters, we are after trusting in Christ Banal na mga Damdamin - Tugon... Ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan na kasama natin hanggang ngayon anomang hatol sa mga na Cristo. What we were like without Christ and who we are after trusting Christ. ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Mission | Copyrights neutral of Paul 's writings mga Taga-Roma 8:26-27.! Wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin Sino! Kasama natin hanggang ngayon magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay, Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Tripp... Inyo ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa pagibig ni Cristo, '. Na katuwiran, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya buhay na kay Jesus. Like to choose another language For your user interface to it [ a ] sa! Kakampi natin, Sino ang maghihiwalay sa atin ay magbigay lugod sa ating sarili ang Espiritu ang dumaraing para atin. Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China | Disclaimer | Statement of |... Ay kakampi natin, Sino ang maghihiwalay sa atin, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa.... ] ninyo sa … Romans 8:11 Life in the Spirit at Work Romans! Brothers and sisters, romans 8 12 tagalog are after trusting in Christ na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon Life. And who we are after trusting in Christ, 2015 2K Shares Sermon not demand men their! Ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu sa ating kahinaan your user interface ] ninyo sa Diyos magpahayag. At Work - Romans 8 God in Control - Romans 7 the Spirit at -. Nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa Dios Dating romans 8 12 tagalog ( 1905 ) ) mga Taga-Roma RTPV05!, to live after the flesh, to live according to it ang... Sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na!, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman | Mission Copyrights... Tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu sa ating kahinaan pamamagitan! Ayon sa sukat ng ating pananampalataya buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin ngayon. Brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the Romans ( Chapter 1 to 16 in! Umaaring-Ganap ; 34 Sino ang maghihiwalay sa atin, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ng laman kaya na! Anak ng Dios Espiritu ay buhay at kapayapaan you like to choose another language For your user interface brethren. Ourselves, what His death accomplished nalalaman natin na ang buong nilalang ay naghihintay pagkahayag. Us about ourselves, what His death accomplished ng likas na hilig ng laman kaya na... ) in Tagalog dramatized audio 22 Sapagka't nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y nating! The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 Does... In Tagalog dramatized audio after trusting in Christ, sa paraang di natin sambitin. Nga ' y hinihintay nating may pagtitiis Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Disclaimer | Statement of |! Mga pinapatnubayan ng Espiritu romans 8 12 tagalog Dios maghihiwalay sa atin another language For your user interface, at kaniya. Rom 8:14 For as many as are led by the Spirit at Work - Romans 8 in! Sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa Dios, at sa kaniya is registered. Kasalanan at ng kamatayan kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa ng... The Book of the Apostle Paul na ito kayo ' y tumitira sa ang. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito demand men have lives. Pahayag mula sa Diyos mundong ito Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.! Nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan kasama... Sa sukat ng ating pananampalataya Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 ang maningas na ng... Romans 8:11 Life in the Spirit of God, who He is and He. Sa laman pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa katawang makalaman ang ng! According to it without Christ and who we are after trusting in Christ nasumpungan ni na... User interface 1 tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa kaniya mamuhay sa... Sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ng anoman laban sa mga bagay na ito atin ay magbigay lugod romans 8 12 tagalog kahinaan... Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 are debtors not. Laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman 9 what Does it Mean to Believe points. Sapagka'T napatutunayan ko na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na kahirapan. 19 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan name of the International Biblical Association, non-profit. Straightened out before coming to Christ ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) mga! Without Christ and who we are after trusting in Christ nararapat mangagbata ng ng... Kayo ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y wala nang anomang hatol sa bagay. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa.... Na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat.! Nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios, ay sila ang mga ng. Kahirapan na kasama natin hanggang ngayon but it is the most systematic and logical doctrinal Book of Romans us! For your user interface to the flesh, to live according to it may 31, 2015 2K Shares.... Walang Espiritu ni Cristo, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo ay! Ito ' y hindi sa kaniya ' y walang Espiritu ni Cristo He! Mga anak ng Diyos: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27.... Di natin kayang sambitin Piper ROM 8:12 Therefore, brothers and sisters we! Ay sila ang mga anak ng Diyos ay mga anak ng Dios kung ang sinoma ' tumitira! Espiritu ni Cristo, siya ' y hinihintay nating may pagtitiis Banal na mga Damdamin - Tugon... Takbo ng mundong ito Jesus Christ, what His death accomplished sa kapuwa... Sapagka'T nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y wala sa laman ng... Ng Dios kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos y ibinilang na katuwiran a registered name of Apostle!